Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 08 april 2021

 1. Intro

  I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur dina personuppgifter behandlas av SC Next Mobility AB (”SCNM”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) som tillhandahåller produkter och tjänster under varumärket UGo.

  Din personliga integritet är viktig för oss och därför gör vi vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter och att efterleva tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och praxis som gäller på området, däribland Dataskyddsförordningen (GDPR).

  Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy är SC Next Mobility AB, org.nr. 556565-8779, Box 2004, 194 02 Upplands Väsby. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner i denna policy.

 2. Ändamål och rättslig grund

  Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och den som samlat in uppgifterna måste ha en rättslig grund för sin behandling.

  Vi behandlar dina personuppgifter utifrån en eller flera av dessa rättsliga grunder: behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt lag, en rättslig förpliktelse behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre, en intresseavvägning i vissa fall efter att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen.

 3. Rätt till information

  Du kan alltid får ut den informationen vi har om dig som UGo användare och du kan även när som helst be om att dina uppgifter tas bort. Du kan också självklart välja vilka kakor du gillar och vilka du gärna undviker.

 4. Rätt till registerutdrag

  Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du anger vilken information du vill ta del av. Vi besvarar din fråga utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål lämnar vi en motivering till detta. Ta kontakt med oss via kontaktuppgifterna längst ner i denna text. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

 5. Rätt till rättelse

  Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta och du som registrerad har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas. Om du upptäcker felaktiga uppgifter har du rätt att begära att få dessa rättade.

 6. Rätt till radering

  Som kund har du rätt att få data raderad om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för, om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket, om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas, om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse, om personuppgifterna har behandlats olagligt eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 7. Rätt till begränsning

  Du har rätt att i vissa fall begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Uppgifterna markeras då så att dessa endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 8. Rätt att flytta uppgifter

  Du har rätt att få ta del av och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss. Det gäller i de fall då behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster enligt det avtal du har ingått med oss eller då du har lämnat samtycke till behandlingen.

 9. Rätt att göra invändningar

  Du har rätt att göra invändningar mot de behandlingar av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du behöver då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå behöver ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot denna behandling.

 10. Automatiserat beslutsfattande

  Automatiserat beslutsfattande innebär beslut som enbart fattas på basis av automatiserad behandling av dina personuppgifter. Om du har synpunkter på beslut som fattats genom automatiserat beslutsfattande har du rätt att vända dig till oss på de kontaktuppgifter du hittar längst ner på denna sida. Vi kommer då att hänvisa dig till den part som utfört behandlingen och där kommer beslutet att granskas av en människa som har behörighet att ändra det om det skulle visa sig att det fattats på fel grunder.

 11. Rätt att lämna klagomål

  Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande situationer:

  • Kund till UGo eller våra verkstäder

  • Automatiserat beslutsfattande och profilering

  • Provkörning

  • Kundserviceärenden

  • Kommunikation om produkter och tjänster

  • Marknadsföring

  • Kund till UGo eller våra verkstäder

  För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter om du använder dig av våra tjänster, är kund till våra verkstäder eller är i kontakt med vår kundtjänst.

  När du beställer en bil hos oss eller om någon av de verkstäder vi samarbetar med utfört arbete på din bil, kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig, ta kreditupplysning, identifiera dig som kund och hantera eventuella kundärenden och garantifrågor. De uppgifter vi behandlar är dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer), kundnummer, födelsedatum, personnummer, fordonsuppgifter (registreringsnummer, chassinummer, inköpsdatum, servicehistorik och liknande), uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster (preferenser, köphistorik, servicehistorik, användande och liknande). Dessa behandlingar är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt och den rättsliga grunden är därmed fullgörande av avtal.

  Vi kamerabevakar våra poddar och behandlar kamerabilder för en säker identifiering av dig som kund, för att kontrollera status på fordon i podden, för att förebygga brott och för att erbjuda en säker miljö. Genom att podden är en plats med högt skyddsvärde bedömer vi att det finns ett berättigat intresse för bevakning som är större än intrånget i den personliga integriteten och vi behandlar därför materialet med intresseavvägning som rättslig grund.

  För att uppfylla kraven i produktansvarslagen kan en svensk representant för de biltillverkare vi samarbetar med i vissa fall vara skyldig att kontakta dig. Grunden för sådan behandling är en rättslig förpliktelse.